IT Total in english

IT-Total Blogg

12 tips för att minska risken för säkerhetsproblem i samband med molnmigrering:

Molnmigrering är en komplex process som innebär många utmaningar och säkerhetsrisker. Ta del av våra 12 tips för att minska risken för säkerhetsproblem vid migrering till molnet. Genom att följa dessa tips kan företag avsevärt minska de säkerhetsrisker som är förknippade med molnmigrering och uppnå en säkrare och mer robust molnmiljö.

 

1. Förstå modellen med delat ansvar:  

I molntjänster är ofta säkerheten ett delat ansvar mellan molnleverantören, kunden och inte sällan en leverantör för att ta hand om konfiguration och uppsättning av den publika molnmiljön. Det kan även finnas fler parter involverade med ansvar såsom kundens leverantör av en specifik tjänst, applikation eller system som körs i molnmiljön. Att förstå vilka säkerhetsaspekter som hanteras av involverade parter och vem som är ansvarig för de olika delarna i molnmiljön, faller under ditt ansvar. 

 

2. Genomför en riskbedömning:

Innan du migrerar bör du bedöma potentiella säkerhetsrisker. Detta inkluderar att identifiera känslig information, förstå säkerhetsläget för era nuvarande system och utvärdera hur dessa kan implementeras i en molnmiljö. 


3. Implementera starka åtkomstkontroller:  

Använd IAM-system (Identity and Access Management) för att kontrollera vem som har tillgång till era molnresurser. Implementera åtkomst med minsta möjliga behörighet, så att användarna bara har tillgång till de resurser de behöver. 


4. Använd kryptering:  

Kryptera data både under överföring och i vila i molnet. Det skyddar din information från obehörig åtkomst.

 

5. Regelbundna säkerhetsgranskningar och övervakning:  

Övervaka kontinuerligt era molnmiljöer för att upptäcka ovanliga aktiviteter eller potentiella överträdelser. Regelbundna säkerhetsrevisioner hjälper till att identifiera och åtgärda sårbarheter. 

 

6. Uppdatera och patcha regelbundet:  

Se till att all programvara och alla applikationer är uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Molnleverantörer hanterar ofta infrastrukturuppdateringar, men du är ansvarig för dina egna applikationer.  


7. Implementera multifaktorautentisering (MFA):   

Använd MFA för ett extra lager av säkerhet, särskilt för åtkomst till känslig information eller administrativa funktioner. 


8. Utbilda och träna personalen:  

Den mänskliga faktorn är den enskilt största risken. Regelbunden utbildning och ökad medvetenhet om säkerhet ”sk Awareness” genom till exempel Cyber Awareness Training, kan minska riskerna i samband med nätfiskeattacker, lösenordshantering och andra säkerhetshot. 


9. Utveckla och tillämpa säkerhetspolicyer:  

Upprätta tydliga säkerhetspolicyer och rutiner för din molnmiljö. Se till att alla anställda tillämpar och följer dessa policyer. 


10. Använd säkerhetsverktyg för molnet:  

Många molnleverantörer erbjuder avancerade säkerhetsverktyg för att upptäcka hot, förebygga dataförluster och mycket mer. Använd dessa verktyg för att förbättra säkerheten i molnet. 


11. Välj molnleverantör med eftertanke:  

Välj en molnleverantör som erbjuder robusta säkerhetsfunktioner och som följer branschstandardiserade säkerhetscertifieringar och bestämmelser. 


12. Planera för incidenthantering:  

Ha en väldefinierad process för incidenthantering på plats. Den bör innehålla åtgärder som ska vidtas vid en säkerhetsöverträdelse, inklusive anmälningsförfaranden och strategier för avhjälpande. Notera att olika dataskyddslagar kan ha olika anmälningsförfarande.  

Genom att tillämpa dessa metoder kan företag avsevärt minska de säkerhetsproblem som är förknippade med molnmigrering och få en säkrare och mer robust molnmiljö. 

 

Behöver du hjälp med att optimera din molnsäkerhet? Kontakta oss för expertvägledning och skapa en tryggare och effektivare molnmiljö.

 

Kontakta mig

 

Läs mer om våra molntjänster

Vi hjälper er på vägen mot framtidens trygga IT-lösningar genom att erbjuda en säker digital IT-infrastruktur oavsett publik, privat eller hybrid molntjänst.

IT-Total

Ett IT-tryggare Sverige IT-Total föddes ur idén av att vara det bästa företaget för kunder, partners och medarbetare. Vår mission är att bidra till ett IT-tryggare Sverige genom att hjälpa svenska företag på vägen till framtidens trygga IT-lösningar. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert.